Stanowisko Klubu Studenckiego „Pomorania” w sprawie planowanego obniżenia subwencji na nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Klub Studencki „Pomorania”, zrzeszający studentów trójmiejskich uczelni angażujących się w życie Kaszub i Pomorza, w tym również w kwestię edukacji regionalnej, pragnie wyrazić sprzeciw wobec planowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej obniżenia subwencji na nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, jakim w świetle Ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141) jest język kaszubski. Uważamy, że takie działanie Ministerstwa w znaczący sposób utrudni lub wręcz uniemożliwi propagowanie oraz rozwój języka kaszubskiego, który został uznany przez UNESCO za język zagrożony wymarciem.

Obecnie w szkołach w województwie pomorskim około dwudziestu tysięcy uczniów uczy się języka kaszubskiego. Dzięki temu wśród młodych ludzi wzrasta poczucie identyfikacji z regionem oraz świadomość kulturowego dziedzictwa, na rzecz zachowania którego działa Klub Studencki „Pomorania”. Nie jest to możliwe bez edukacji regionalnej prowadzonej na wszystkich szczeblach. Szkoła to często pierwsze i jedyne miejsce, gdzie kaszubskie dzieci i młodzież mają styczność z językiem regionalnym; na skutek planowanego obniżenia subwencji na prowadzenie lekcji języka mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego wiele placówek może zaprzestać prowadzenia takich zajęć. Może to doprowadzić do sytuacji, w której nauczanie języka regionalnego będzie dostępne dla wąskiej, elitarnej grupy będącej w stanie sfinansować edukację z własnych środków. Uderzy to nie tylko w Kaszubów, ale również w przedstawicieli innych mniejszości i grup etnicznych, utrudniając im kultywowanie swojej tożsamości oraz dziedzictwa kulturowego. Będąc członkami międzynarodowej organizacji Youth of European Nationalities czujemy się zobowiązani do wystąpienia przeciwko takim regulacjom prawnym, gdyż uważamy, że każdy ma niezbywalne prawo do swobodnego posługiwania się językiem grupy, z którą się utożsamia oraz do zachowania jej tradycji.

Pragniemy jeszcze raz podkreślić, że język kaszubski został wpisany przez UNESCO na listę języków zagrożonych wymarciem. Młodzież ucząca się go w szkołach jest jedną z głównych grup, które mogą przyczynić się do ocalenia kaszubszczyzny dla przyszłych pokoleń. Planowany przez Ministerstwo podział środków może odebrać Kaszubom tę możliwość, a przez to uczynić pomorską, a co za tym idzie także polską kulturę znacznie uboższą.

minimalism-1512245612131-1871

Karno Sztudérów „Pòmòraniô”, zrzeszającé sztudérów z trzëgardowëch ùczelniów angażującëch sã w żëcé Kaszëb i Pòmòrzégò, w tim téż w kwestiã regionalni edukacji, chce wërażëc procemnosc wòbec planowanégò przez Ministerstwò Nôrodni Edukacji òbniżeniô subwencji na nôùczanié jãzëków nôrodnëch i etnicznëch mniészosców òrôz regionalnégò jãzëka, jaczim wedle Ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141) je kaszëbsczi jãzëk. Ùwôżómë, że taczé dzałanié Ministerstwa w znaczeniowi spòsob ùcãżi lub prosto ùniemòżlëwi propagòwanié i rozrost kaszëbsczégò jãzëka, chtëren òstôł ùznóny przez ÙNESCO za jãzëk zagrożóny wëmarcã.

Dzysô w szkòłach w pòmòrsczim wòjewództwie kòl dwadzëscë tësąców ùczniów ùczi sã kaszëbsczégò jãzëka. Dzãka temù midzë młodëma lëdzama rosce pòczëcé jidentifikacji z regionã òrôz swiąda kùlturowégò dzedzëctwa, ò zachòwanié chternégò mô starã Karno Sztudérów „Pòmòraniô”. Nie je to mòżlëwé bez regionalni edukacji prowadzony na wszëtczich szczeblach. Szkòła to czãsto pierszi i jedini môl, gdzie kaszëbsczé dzecë i młodzëzna mają łączbã z regionalnim jãzëkã; na skùtk planowanégò òbniżeniô subwencji na prowadzenié ùczbów jãzëków nôrodnëch i etnicznëch mniészosców òrôz regionalnégò jãzëka wiele szkòłów mòże zaprzestac prowadzeniô taczich ùczbów. Mòże to doprowadzëc do sytuacëji, w chtërny nôùczanié jãzëka regionalnégò bãdze dostãpné dlô wąsczi, elitarni grëpë bãdący w sztãdze sfinansowac edukacjã ze swòjich pieniãdzów. Ùderzi to nie leno w Kaszëbów, ale téż w przedstawicielów jinszich mniészosców i etnicznëch grëpów, ùcãżëwającë jima kùltiwòwanié swòji tożsamòscë òrôz kùlturowégò dzedzëctwa. Bãdącë nôleżnikama Youth of European Nationalities czujemë sã w òbòwiązkù do wëstąpieniô procem taczim prawnim regùlacjom, bò ùwôżómë, że kòżdy mô niezbëwalné prawò do swòbòdnégò pòsługiwaniô sã jãzëkã grëpë, z chtërną sã ùtożsamiô òrôz do zachòwaniô ji tradicji.

Chcemë jesz rôz pòdsztrichnąc, że kaszëbsczi jãzëk òstôł wpisóny przez ÙNESCO na lëstã jãzëków zagrożonëch wëmarcã. Młodzëzna ùczącô sã gò w szkòłach je jedną z głównëch grëpów, chtërné mògą przëczënic sã do òcaleniô kaszëbiznë dlô przińdnëch pòkòleniów. Planowónë przez Ministerstwò pòdzél pieniãdzów mòże òdebrac Kaszëbom tã mòżlëwòtã, a przez to zjiscëc pòmòrską, a co za tim jidze téż pòlską kùlturã zacht ùbòższą.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Gravatar
Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s